Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İki Farklı Zaman Tek Bir Amaç: İslamı Doğru Anlatma İbn Faz-lan/Ebubekir Efendi
(Two Dıfferent Perıods One Objectıve: Correct Expressıon Of Is-lam İbn Fazlan/Ebubekir Efendi )

Yazar : Gonca SUTAY  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 45-78


Özet
Hz. Peygambere (SAV) peygamberlik vazifesi verildiği andan itibaren İslamiyet’i kabul eden farklı din, milliyet ve kavimlere İslam’ı doğru anlatmak amacıyla farklı zaman dilimlerinde pekçok kişi görevlendi-rilmiştir. Bu kişilerden bir kısmı tarih kitaplarında satır aralarında kar-şımıza çıktığı gibi bir kısmı ise ya bizzat kaleme aldıkları yahut yanla-rında bulunan yardımcılarının kaleme aldıkları Seyahatnamelerle kar-şımıza çıkmaktadır. İbn Fazlan ve Ebubekir Efendi örneklerinde olduğu gibi. Bilindiği üzere takribi 920’li yıllarda İslamiyet’i kabul eden Etil (Volga) Bulgar hükümdarı İlteber Almuş; Abbasi Halifesi Muktedir Bil-lah’a bir elçi göndererek İslamiyet’i öğretecek fakih ve alimler gönder-mesini istemiş bunun üzerine Halife bir elçilik heyeti göndermişti ki bu heyetinde halife ve veziri adına gönderilen mektupları okumak, fakihle-re ve muallimlere başkanlık etmek gibi görevleri de bulunan İbn Fazlan da bulunmaktaydı. İbn Fazlan bu yolculuk esnasında gördüğü yerleri kaleme almak suretiyle hiç şüphesiz bu döneme bir ışık tutmaktadır. Nitekim asırlar sonra Ümit Burnu Müslümanları da kendilerine İslam’ı aslî şekliyle anlatıp aralarındaki ihtilafları çözmesi için dünya Müslü-manlarının hamisi olarak gördükleri Osmanlı Devletinden bir din alimi isterler. Bunun üzerine Padişah Sultan Abdulaziz’in onayıyla “ahkam be akaidi diniyyeyi talim ve tefhime ve aralarında olan mübayenet ve ihtilafın ref ve izalesine muktedir ulema ve üdebadan bir zat” olan Bağdadlı Ebubekir Efendi bu vazife ile görevlendirilir.Bu çalışmamızda gerek İbn Fazlan gerekse asırlar sonra Bağdatlı âlim Ebubekir Efendi’nin İslam adına yapılan yan-lışları düzeltme; İslam’ı doğru anlatma adına çektikleri sıkıntılar ince-lenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İbn Fazlan, Hilafet, Bulgarlar, Ebubekir Efendi, Ümit Burnu

Abstract
Many people have been appointed to enable the correct expression of Islam during different periods among the people of different religions, nations and tribes who had been converted to Islam since Mohammad was granted the prophetic office. Among these people, some could be found in books on history whereas others could be found in travel books that were inscribed either by themselves or by their assistants as in the cases of Ibn Fazlan and Ebubekir Efendi (Sir). As is already known, the ruler of Volga Bulgarians, who had been converted to Islam in 920s, İlteber Almuş, sent an envoy to Muktedir Billah, the abbasid khalifa, and requested him to send a delegation of scribes and scholars to teach Isla-mic religion and as a result the khalifa accepted to send a delegation for this purpose. Ibn Fazlan was one of the members of this delegation who had additional duties such as reading the letters sent to these scribes and scholars and to chair these delegation. Ibn Fazlan may be said to have shed light upon this period because he wrote about the places he saw during this journey. In a similar manner, Muslims in the cape of Good Hope also requested the Ottoman State to send a religious scholar in order to teach them the truths about Islam and to solve the conflicts between them. Then, upon the approval of Sultan Abdulaziz, Ebubekir Efendi (Ebubekir of Baghdad), who was regarded as “one who had the adequate knowledge and background to teach religion in a correct man-ner and who was able to solve their conflicts” (“ahkam be akaidi diniyyeyi talim ve tefhime ve aralarında olan mübayenet ve ihtilafın ref ve izalesine muktedir ulema ve üdebadan bir zat”) was appointed for this purpose. This study is to examine the problems Ibn Fazlan and Ebubekir of Baghdad faced during their efforts to correct and eliminate the wrongdoings about Islam and to tell the essence of and truth about it.

Keywords
İbn Fazlan, Caliphate, Bulgarians, Ebubekir Efendi, Cape of Good Hope

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri