Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebu Hayyân et-Tevhidî’nin “el-İmtâ’ ve’l-Mu’ânese” Adlı Eseri Bağlamında Nazım ve Nesir Mukayesesi
(The Comparison of Poetry and Prose in the Context of al-‘İmtâ’ ve’l-Mu’ânese’ Book by Abu Hayyan al-Tawhidi )

Yazar : Sümeyye İslamoğlu  Hamza Ermiş  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 01-16


Özet
Ebu Hayyân et-Tevhîdî’nin ’el-‘İmtâ’ ve’l-Mu’ânese’ adlı eseri, hicri IV. yüzyıla ait bir eserdir. Döneminin ilmî ve fikrî birikimini; dil, edebiyat ve sanat alanındaki gelişmeleri; içtimâî, siyasî ve ahlakî değişmeleri günümüze aktarması bakımından önemli bir kaynaktır. Eser, Ebu Hayyân et-Tevhîdî’nin Bağdat veziri İbn Sa‘dân ile yaptığı kırk gecelik edebî ve felsefî sohbetlerinden oluşmaktadır. Ancak bu eser, edebî açıdan zengin olmasına rağmen yalnızca felsefî yönüyle ünlenmiştir. Nazım ve nesir mukayesesi, eski Arap dil bilginlerinin önem verdikleri konulardan biri olmuştur. Ebu Hayyân, sözü geçen eserde, nazım ve nesir mukayesesini, edebî bir konu olarak kaleme almıştır. Nazım, dönemi âlimlerinin görüşlerini desteklemek adına kullandıkları önemli bir hüccet iken; nesir, halkın ve devlet görevlilerinin resmî yazışmalarında kullandığı bir dil olmuştur. Ancak secî’ sanatına verilen önemin artması ile, nesrin edebi yönü gelişmiştir. Böylece her iki türün üstünlük konusu, ilmî meclislerde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
El-‘İmtâ’ ve’l-Mu’ânese, ebu Hayyân et-Tevhîdî, nazım, nesir, belâgat

Abstract
Abu Hayyan al-Tawhidi has written his book ’el-‘İmtâ’ ve’l-Mu’ânese’ in the 4th century Hijri. This book is an important source for today due to his transfer of: the scientific and intellectual accumulation of that period, developments in language, literature and art, the changes in social, political and moral.This book is contain of forty-night of literary and philosophical conversation between Ibn Sa‘dânthe minister of Baghdad and Abu Hayyan Al-Tawhidi. However, this book is famous due to its philosophical aspect, although it is rich in literature.The comparison of poetry and prose has been one of the issues that the Ancient Arabic language scholars interested in.In this book, Abu Hayyân wrote the comparison of poetry and prose as a literary subject.The scholars of that period has used this poetry as their important guidance.prose has been a language that used by the public and by the government officials in the official correspondence.However, with increased interest in the assonance, the literary aspect of the prose has developed.Thus, the subject of superiority of both species is discussed in scientific assemblies.

Keywords
El-‘İmtâ’ ve’l-Mu’ânese, Abu Hayyan Al-Tawhidi, poetry, prose, eloquence

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri