Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2013/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞadi Eren  
Kur’an’da Esma-i Hüsna: Allah’ın Güzel İsimlerine Mazhariyet Ss, 01-14
Al-Asma’ al-Husna in the Quran: Privilege on the Beautiful Names of God

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Kartezyen Fiziğe Giriş: Üç Temel Kavram ve Post-Kartezyen Yaklaşımlar Ss, 15-30
Introduction to Cartesian Physics: Three Basic Notions and Post-Cartesian Approaches

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztoprak  
Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri Ss, 31-54
The Method of the Rumors in the Books of Judgment Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Akgün  
Kur’an Perspektifinde Tefekkür ve Vasıtaları Ss, 55-80
Thinking and Its Instruments on the Quranic Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çakmak  
Din Eğitiminde Program Geliştirme ve Aile Faktörü Ss, 81-104
Program Development and Family Factor in Religious Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Alparslan Küçük  
Geleneksel Türk Dini’ndeki ‘Ana / Dişil Ruhlar’a Mitolojik Açıdan Bakış Ss, 105-134
Mythological View to ‘Feminine Spirits’ in Traditional Turkish Religion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammad Jaber Thalji  
İlahiyat Lisans Programları İçin Öğrenme Çıktılarının Hazırlanması [Arapça] Ss, 135-179
Formulating Learning Outcomes for Undergraduate Islamic Sciences Programs [Arabic]

Özet | Abstract | Tam Metin |

John Field Çeviren: Eyup Şimşek  
Hayat Boyu Eğitim Ss, 181-204
Lifelong Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bahtiyar & Ekrem Rezai Çeviren: Emine Öztürk  
Müslüman ve Hıristiyan İki Mistik Tutumundan Aşk (Rabia Adeviye ve Teresa Avila) Ss, 205-221
Love from Attitudes of Two Muslim and Christian Mystics (Rabia Adaviye and Teresa of Avila)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Cevâd Meşkûr Çeviren: Şahin Ahmetoğlu  
Sa’d b. Abdillah Eş’arî Kummî’nin 'Kitabu’l-Makâlât'ı ve Nevbahtî’nin 'Fıraku’ş-Şîa' Eseri ile Mukayesesi Ss, 223-230
Sa'd b. Abdillah Ash'ari Kummi's 'Kitab al-Maqalat' and Its Comparison to Nawbakhti's 'Firaq al-Shia'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin Ahmetoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: M.C. Meşkûr, 'Târîh-i Şîa ve Fırkahâ-yı İslâm tâ Karn-ı Çahârrum' Ss, 231-236
Book Review: 'Tarikh-e Shia wa Firqaha-ye Islam ta Qarn-e Chaharrom' by M.J. Mashkour

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Yavuz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ayhan Tekineş, 'Hadisleri Anlama Problemi' Ss, 237-252
Book Review: 'Hadisleri Anlama Problemi' by Ayhan Tekineş

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Ali Ayni Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Târîh-i Felsefe Dersleri Ss, 253-256
Nostalgia: Lectures on the History of Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri