Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı
Mehmet Masatoğlu

Iğdır  2023/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Latif Bakış  
Tabiî Süreçlerin Yasa ve Hür İrade Açısından Değerlendirilmesi Ss, 01-18
Evaluation of Natural Processes in Terms of Law and Free Will

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit Hakkı  
Esbakıyye Vahdâniyyeti'l-İlâh ev Teaddudi'l-Âlihe fi't-Târîhi'l-İnsânî inde'l-Fikri'l-Hadâsî Ss, 19-36
The Priority of God's Monotheism or Polytheism in the History of Mankind in Modernist Thought

Özet | Abstract | Tam Metin |

Isam Abdul Mola  
El-Mefâhîmu'l-Kulliyyeti'n-Nâzıme li'l-Ameli's-Siyâsî fi'd-Dirâsâti'l-Muâsıra Kitâb "el-Mer'e ve'l-Ameli's-Siyâsî" Nemûzecen Ss, 37-52
Macro Concepts Governing Women's Political Activities in Contemporary Books The "Women and Politics" Book as a Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Nas  
Hukmu'l-Musâheme fi'ş-Şirkât elletî Asl Neşâtihâ Mubâh illâ Ennehâ Teteâmel bi'l-Harâm Ahyânen Ss, 53-94
Ruling on Being a Shareholder in a Company Whose Main Field of Activity is Mubah but Sometimes Engages in Haram Activities

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Koca  
İslâm Hukuku Açısından Örf ve Hükümlere Etkisi Ss, 95-132
Custom in Islamic Law and Its Effect on Legal Rules

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit Dinçer  
Ebü’l-Hasan İbn Galbûn ve Kıraât İlmine Dair et-Tezkira Adlı Eseri Ss, 133-170
Abu al-Hasan Ibn Ghalboun and His Work Titled at-Tazkirah on the Science of Recitation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayder Khaleel  
Cuhûd İbni'l-Esîr el-Cezerî fî İbrâz İ'câzi'n-Nazmi'l-Kur'ânî min Hilâl Kitâbih el-Câmiu'l-Kebîr Ss, 171-204
Ibn al-Athir al-Jazari's Efforts to Reveal the Miraculousness of the Qur'anic Style Particularly in His Book Titled al-Jami' al-Kabir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztoprak  
"Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı" Kitabına Yönelik Tenkitlerin Tenkidi Ss, 205-225
Criticism of the Criticisms against Book Titled "Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri